پرورش هوشیاری ذهن و جسم از طریق فعالیت های حسی

 

مونته سوری فلسفه ارسطو را تایید می کرد بدین معنی که  هر آنچه در عقل و خرد وجود دارد ابتدا در حواس بوده است . کودک با استفاده از  حواس پنج گانه و پرورش و اصلاح آنها ساختار پایداری را برای فعالیت های عقلانی خود ایجاد می کند.

در روش مونته سوری به کودک آموخته می شود تا تعداد زیادی از تصورات خود را بسته بندی نمایید. و از طریق تجربه شخصی تصورات و نظرات نوظهور را جذب نماید. همچین توانایی مشاهده و به دنبال آن توانایی های متفاوت و درک فعال شود و پرورش یابد. در این روش دست ها و ذهن با یکدیگر عمل می کند و موجب میگردند که تجربه و یادگیری ترجیحا از طریق انجام کار باشد. تا از طریق مشاهده ساده کودک عنصر فعالی خواهد بود که مشتاقانه آگاهی خود را بالا برده و درک و زبر دستی را پرورش می دهد.

کلاس مونته سوری پسرانه

الگوی شکل گیری عقاید از پایه

الگوی زیر نشان دهنده روند شکل گیری عقاید در طی انجام هر گونه فعالیت حسی می باشد

مرحله تشخیص: هیچ کاری در این مرحله بیان نمی شود و تنها از طریق حواس پنج گانه استفاده می گردد. در این میان زبان بدن نقش مهمی ایفا می کند، در چنین شرایطی چشمان ما به دنبال تاریک ترین و روشن ترین و یا طولانی ترین ها می باشد. انگشتان ما به دنبال زبرترین سطوح و بینی ما در حال مقایسه بوهای موجود و گوش ها به دنبال بلند ترین صداها می باشد.

کلاس مونته سوری

مرحله بیان: پس از فعالیت حواس پنج گانه مرحله بیان است . به وسیله واژگان کودک می تواند اشیاء یکسان را با یک نام و با دیدی جدید بشناسد از این مرحله به بعد توانایی کودک در بیان نام اشیاء پیرامون خود و خصوصیات آنها شکوفا می شود.

برج صورتی

مرحله جمع بندی و عمومیت بخشیدن:

تصورات ذهنی ساختاری هستند که به وسیله آنها کودک محیط پیرامون خود را براساس آنها مشاهده می نماید در این مرحله دنیا به روی او گشوده می شود و او احتیاجی به وسایل آموزشی مونته سوری نخواهد داشت، اکنون می تواند عقاید و افکار جدید خود را در موارد گوناگون و خارج از محیط پیرامون خود تعمیم دهد، به طور مثال او می تواند به راحتی بگوید که گلها در یک گلدان هستند. بدون اینکه برای بیان این واقعیت احتیاجی به دیدن یا لمس کردن گلدان داشته باشد این واقعیت در ذهن او شکل گرفته است شی ناپدید گشته و تصور ذهنی آن به جا مانده است اولین هدف از آموزش حسی کمک به ایجاد تصورات ذهنی در کودک می باشد و هدف دوم اصلاح این حواس است به طوری که او همواره در حال جستجو و کشف محیط پیرامون خود باشد این دو هدف پایه پرورش فکری در کودک می باشد.