بازیهای جذاب برای کودکان 3

بازی هفتم

بازی هفتم : در جستجوی گنج

آنچه شما نیاز دارید: –

دستورالعمل بازی :

بچه ها عاشق پیدا کردن اشیا گمشده هستند، به خصوص وقتی پای یک جایزه هم در میان باشد ابتدا نکات بازی را روی تکه کاغذی یادادشت کنید. خلاقیت داشته باشید. اولین نشانه را جایی بگذارید که پیدا کردنش راحت باشد، مثلا در ظرف غذای بچه ، سپس بقیه نشانه ها را در جاهای دیگر خانه مخفی کنید و مسیری را برای رسیدن به آخرین شیء پنهان ترسیم کنید به جای جایزه می توانید چند سکه در اطراف خانه مخفی کنید با این کار هم بچه ها سرگرم می شوند هم اگر برنده شوند می توانند سکه ها را در قلک شان بیندازند.

گنج

بازی هشتم

 بازی هشتم:اسم توپ و قاشق     

 آنچه شما نیاز دارید: توپ و قاشق

دستورالعمل بازی :   

یک عدد توپ کوچک را داخل قاشق قرارد داده و بچه ها قاشق را در دهان گرفته و مسیر معینی را باید طی کنند بدون اینکه توپ از داخل قاشق بیوفتد.پس از طی کردن مسیر هر کدام از بچه  ها زودتر مسیر را طی کند بدون اینکه قاشق به زمین بیوفتد برنده بازی است.

بازی نهم

 بازی سوم : بازی آینه

آنچه شما نیاز دارید: –   دستورالعمل بازی  

 به بچه ها بگویید که به دو گروه تقسیم شوند.

یک عضو از این گروه ها، حرکات خنده دار و بچه گانه مثل ادا و شکلک در آوردن ، لمس شانه، لمس زانو، چرخیدن ، پریدن، نشستن،  خاروندن سر و. … را ا نجام می دهد، در حالی که  بقیه به طور همزمان هر کاری را که او  انجام می دهد  را مثل یک آینه کپی می کنند