بازی اول: ساختمان سازی    

آنچه شما نیاز دارید: کارت های بازی

دستورالعمل بازی 

کارت های بازی را به صورت مثلثی شکل به  هم وصل کنید و به شکل برج آن را بسازید

کارت بازی

بازی دوم : شعبده بازی

آنچه شمانیاز دارید: لیوان و سکه

دستورالعمل بازی

چند لیوان بردارید و زیر یکی از آنها سکه بگذارید. سپس از بچه ها بخواهید حدس بزنند سکه زیر کدام لیوان است. اگر کمی زرنگ باشید می توانید لیوان ها را نزدیک میز قرار دهید و خیلی آرام سکه را پایین بیندازید. به چشمان هیجان زده بچه ها نگاه کنید و تعجب و شگفتی آنها  را از غیب شدن سکه ببنید و لذت ببرید

بازی سوم : پرتقال بده    

آنچه شما نیاز دارید: پرتقال

دستورالعمل بازی :

فعالیت  فیزیکی در این بازی نقش عمده ای دارد. بنابراین در این بازی به هرگروه یک پرتقال بدهید.

نفر اول دستش را مشت می کند و پرتقال را داخل گودی آرنجش قرار می دهد؛

هر شرکت کننده وظیفه دارد پرتقال را بدون افتادن به نفر بعدی تحویل دهد.

چالش این بازی در آن است که هیچ کس مجاز نیست از انگشتانش استفاده کند و پرتقال ها باید فقط با استفاده از ساعد و بازو از شخصی به شخص بعدی منتقل شوند.

پرتقال از دست هر دو نفری که بیفتد ، آنها از بازی حذف می شوند و برنده هر گروه کسی است که در نهایت بعد از حذف کلیه رقبا پرتقال به دست باقی بماند

پرتقال