ریاضیات
مواد و ابزار مونته سوری در حوزۀ ریاضیات از طراحی علمی بسیار دقیق و ویژه برخوردار است که با معرفی آنها توسط معلم متخصص، مفاهیم انتزاعی ریاضی به شیوه ای ملموس و جذاب به کودکان شناسانده می شود. مفاهیم ناملموس ریاضی در مونته سوری قابل دیدن، لمس و حس کردن می شوند و به این ترتیب درکی عمیق از آنها فراهم می آید.

يك كودک مفاهيم اوليه رياضيات را به دو طريق مي آموزد يا از طريق كار كردن با وسائل قابل لمس و يا از طريق روش هاي تئوري در سطوح دبستاني ، دكتر مونته سوري نشان مي دهد كه اگر يك كودك در سالهاي اوليه به وسائل رياضي دسترسي داشته باشد او به سادگي و با خوشحالي بسياري از واقعيت ها و مهارت هاي حساب را ( همانند سازي ) مي كند در حاليكه در سال هاي بعد براي درك اين واقعيت ها به صورت انتزاعي ساعت هاي طولاني تمرين و ممارست ، مورد نياز است

 در ادامه به معرفی تعدادی از ابزار های ریاضی می پردازیم 

کلاس مونته سوری

میله های  اعداد 

 میله های اعدادیکی ابزار های مناسب و مهم در روش مونته سوری است کودک با استفاده از میله های اعداد  شناخت اعداد و شمارش ، جمع و… را می شناسد 

میله های اعاد
جعبه دوک

جعبه دوک ها

 با استفاده از این ابراز کودکان شمارش و مفهموم اعداد و مفهوم صفر را یاد  می گیرند 

واحد ها ،  ده تایی ها ، صدتایی ها و هزار تایی ها 

با استفاده از این ابزار ها کودکان می توانند اعداد را تا 4 رقم هم بشناسند و عملیات اعداد را روی آنها تمرین کنند 

مهره های طلایی
سیگن
سیگن بورد

 سیگن بورد 

 با استفاده از این ابزار کودکان مفاهیم اعداد 11 تا 19 و 21 تا 99 را به صورت عینی می اموزند