“زبان” اساس پيشرفت كودك است، چون او را قادر ميسازد تا با ديگران ارتباط برقرار كند. وقتي كودك بتواند صحبت كند، گوش كند، بنويسد و بخواند اين آمادگي را پيدا ميكند تا خودش و دنياي اطرافش را بشناسد.در روش مونته سوري در هر فعاليت كودك با كلمات و اصطلاحات جديدي آشنا ميشود .كه بطور غير مستقيم به غني شدن گنجينه لغات كودك كمك ميكند. از طرفي تمرينات مهارتهاي زندگي و مهارتهاي حسي باعث قوي شدن و آمادگي بيشتر ماهيچه هاي ظريف دست كودك ميشود و او را براي نوشتن آماده ميكند.

مهارتهاي زبان مونته سوري را ميتوان به مراحل زير تقسيم كرد

1-زبان شفاهي

.به غني شدن گنجينه لغات كودك كمك ميكند و او را در تلفظ صحيح كلمات و جملات كمك ميكند. بعلاوه در اين بخش كودك با آواها نيز آشنا ميشود

 توصیه به مادران : انواع روش های قصه خوانی – شعر های کودکان و  ریتم ها  – فلش کارت ها و انواع بازی های مرتبط با زبان آموزی می تواند کمک موثری به رشد زبان شفاهی کودکان کند.

کتابخوانی کودکان
حروف سمباده ای

2-نوشتن:

در تمرينات ابتدايي ماهيچه هاي كودك براي نوشتن آماده ميشود و پس از فعالیت های مرتبط جهت تقویت عضلات ریز دست که به تقویت مهارت مداد دست گرفتن کودک  منجر می شود ،.کودک حروف را با استفاده از حروف سمباده ای موجود در کلاس مونته سوری می شناسد .  كودك با تشخيص آواها توانايي نوشتن كلمات ساده را پيدا ميكند.

3-خواندن

به منظور ايجاد انگيزه در خواندن و نوشتن ، ارائه فعاليت هاي مختلف ضروري است . اگر چه ما معتقديم كه نظري هاي آوايي براي خواندن از هر نظريه ديگري موفق تر است . اما نظريه مونته سوري براي پايه گذاري ، روشي كاملا موفق و تكنيكي است .

خواندن مي بايست بر انگيزاننده ميل خواندن در كودك باشد . خواندن مي بايست داراي روند جامعي مشتمل بر تجربه زباني ، مهارت هاي مرتبط با  فعاليت هاي زباني ، دستورالعمل آوايي و تخيل فعال باشد .

فعاليت هاي زبا ن گفتاري

   خواندن براي كودكان

    سخنراني عمومي

   نشان دادن و گفتن

   حفظ كردن شعر

خواندن